REGULAMIN Vava Hostel z dnia 17 stycznia 2016 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje:
1.1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przybywania na terenie Hostelu;
1.2. Gość – każda osoba fizyczna, która dokonała rezerwacji, wpłaciła opłatę rezerwacyjną, opłaciła pobyt w Hostelu w całości lub zameldowała się w Hostelu;
1.3. Hostel – hostel prowadzony pod nazwą Va-va Hostel przez „KADO” - DOROTA KAMIŃSKA-RYBICKA, KATARZYNA CZAPSKA SPÓŁKA JAWNA, KRS:0000582547, NIP: 1231305131, REGON:362820501, adres siedziby: Józefosław 05-509, ul. Wenus 17, położony w Warszawie przy ul. Targowa 76.
2. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez zarejestrowanie w księdze meldunkowej gości krajowych i zagranicznych jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę opłaty rezerwacyjnej lub całej należności za pobyt w Hostelu. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż jest to jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. W tym momencie kontrakt pomiędzy Hostelem a Gościem zostaje zawarty.
3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hostelu.
4. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hotelowej, w każdym pokoju, a także na stronie Hostelu: www.vavahostel.pl
5. Recepcja Hostelu cznna jest 24 godziny na dobę. Wszystkie pytania i uwagi prosimy zgłaszać w recepcji, telefonicznie lub drogą mailową kontakt@vavahostel.pl.

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ HOSTEL

1. Hostel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
2. Hostel oferuje profesjonalną i uprzejmą obsługę.
3. Hostel zapewnia Gościom warunki do pełnego wypoczynku, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie w tajemnicy informacji o Gościu.
4. Sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę.
5. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte natychmiast, Hostel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.
6. Na terenie Hostelu dostępna jest bezpłatna, bezprzewodowa sieć WiFi. Hasło można uzyskać w recepcji.
7. W cenę noclegu wliczona jest pościel i ręczniki.
8. Każdy Gość otrzymuje bezpłatny dostęp do szafki zamykanej na klucz, po uprzednim wpłaceniu zwrotnej kaucji za klucz.
9. Każda osoba mieszkająca w Hostelu ma możliwość przygotowania sobie kawy lub herbaty przez cały czas trwania pobytu.
10. Hostel posiada salę telewizyjną dostępną dla Gości.
11. Goście mogą korzystać z darmowych map i informatorów.
12. Hostel jest monitorowany.
13. Dodatkowo. na życzenie Gościa, Hostel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
przechowanie bagażu Gościa,
budzenie o wyznaczonej godzinie,
zamawianie taksówki
14. W Hostelu dostępne są pokoje z prywatnymi łazienkami.
15. Hostel nie posiada parkingu samochodowego.

REZERWACJA I OPŁATY

1. Rezerwacji dokonać można telefonicznie lub za pomocą formularza rezerwacyjnego: kontakt@vavahostel.pl znajdującego się na stronie internetowej Hostelu: www.vavahostel.pl
2. Płatności za pobyt należy dokonać za pomocą kart kredytowych, przelewem bankowym lub gotówką. Opłaty za przelewy bankowe pokrywa klient.
3. Cena za nocleg jest umowna i nie jest stała, jest regulowana dostępnością miejsc w Hostelu. Cena zwiera wszystkie podatki. Po dokonaniu rezerwacji zagwarantowana jest niezmienność uzgodnionej ceny za usługę. Aktualne ceny są dostępne na stronie internetowej Hostelu w zakładce „Rezerwacje”. Hostel zastrzega sobie prawo zmiany cen na czas wydarzeń kulturalnych i sportowych w Warszawie.
4. Ostateczne dokonanie rezerwacji następuje wraz z dokonaniem opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% całkowitej kwoty za pobyt w terminie 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia dokonanej rezerwacji, chyba że z informacji otrzymanych od Hostelu wynika inny termin. Niedokonanie wpłaty lub nieprzesłanie w terminie potwierdzenia dokonania przelewu skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji. Płatności należy dokonać na nr konta dostępny w zakładce: „Kontakt” na stronie internetowej.
5. Hostel zastrzega sobie prawo zamiany pokoju zarezerwowanego przez Gościa na pokój o takim samym lub wyższym standardzie, jeżeli pierwotnie zarezerwowany pokój z jakiegokolwiek powodu nie będzie dostępny. Jeśli pokój zostanie zastąpiony pokojem o niższym standardzie, różnica w cenie pokoju zarezerwowanego pierwotnie i pokoju zastępczego zostanie zwrócona.
6. Pobyt zwierząt w Hostelu jest akceptowany wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody personelu Hostelu. Akceptacja może być przyznana jedynie w przypadku rezerwacji pokoju prywatnego. W takim przypadku podbierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 PLN w momencie zameldowania. Gość ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody spowodowane przez zwierzę.
7. Zaliczka podlega zwrotowi, jeżeli rezerwacja Gościa indywidualnego zostanie odwołana w terminie nie później niż na 72 godziny przed terminem planowanego przyjazdu. Anulacje złożone nieadekwatnie do regulaminu rezerwacji Gościa będą obciążone opłatą za pierwszą dobę pobytu.
8. Jeżeli opłata za rezerwację została dokonana kartą płatniczą, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o 5%.
9. W przypadku dokonania rezerwacji i nie pojawienia się w zadeklarowanym terminie przyjazdu, Hostel zastrzega sobie prawo do zatrzymania opłaty rezerwacyjnej w całości oraz anuluje rezerwację, chyba że Strony umówią się inaczej.
10. Przedłużenie terminu pobytu jest możliwe w przypadku dysponowania przez Hostel wolnymi miejscami.
11. W przypadku skrócenia rozpoczętego już w Hostelu pobytu wskutek własnej decyzji, Gość nie ma podstawy domagać się zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
12. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłosić w momencie meldunku. Faktury wystawiamy w terminie do 7 dni od daty realizacji usługi na podstawie odpowiedniego paragonu fiskalnego przekazanego recepcjoniście. (zarówno zaliczki jak i należności końcowej). Po upływie powyższych terminów lub nie spełnieniu warunków Hostel odmówi wystawienia faktury.
13. Potwierdzenie rezerwacji wystawiane przy postępowaniach wizowych dla Gości są wystawianie przez Hostel jedynie w przypadku rezerwacji całkowicie przedpłaconych na pobyt na co najmniej 5 noclegów. Zaliczka w takich przypadkach nie jest zwracana nawet, jeżeli postępowanie wizowe przebiegło negatywnie.
14. Personel Hostelu dokłada wszelkich starań, żeby w miarę możliwości umieszczać Gości zgłoszonych w ramach jednej rezerwacji w tym samym pokoju.

REZERWACJE GRUPOWE

1. Za rezerwację grupową należy rozumieć rezerwację na 10 lub więcej osób.
2. Proces rezerwacji grupowych jest przeprowadzany bezpośrednio z kierownictwem Hostelu, z uwzględnieniem wszystkich warunków rezerwacji, które mogą różnić się od warunków rezerwacji indywidualnych.
3. W przypadku pobytu grupowego organizator grupy zobowiązany jest do wypełnienia listy uczestników wraz z ich danymi osobowymi oraz przekazaniach do recepcji Hostelu w celu usprawnienia procesu meldunku.
4. Przy meldunku pobierana jest kaucja zwrotna za klucze do szafek i pokoi w wysokości 20 PLN od każdego członka grupy. Depozyt jest zwracany przy wymeldowaniu, w przypadku braku szkód spowodowanych przez członków grupy.
5. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty lub uszkodzenia mienia Hostelu oraz naruszenia jego Regulaminu przez członków grupy. Hostel zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury za zniszczenia na organizatora grupy z 7 dniowym terminem płatności.
Hostel nie zapewnia utrzymania czystości w pokojach podczas pobytu grupy w okresie krótszym niż tydzień.

MELDUNEK

1. W chwili przyjazdu Goście zobowiązani są do okazania recepcjoniście ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. Całą należną opłatę za pobyt w Hostelu dokonuje się z góry w chwili zameldowania w Hostelu . Płatności dokonuje się gotówką lub kartą.
2. Goście nie posiadający ważnego dokumentu nie mogą zostać przyjęci do Hostelu.
3. W momencie zameldowania Gościa w pokoju wieloosobowym lub prywatnym pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 20 PLN od osoby za klucz do pokoju oraz szafki osobistej.
4. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin lub też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie Hostelu.
5. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku Hostel zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zatrzymania opłaty należnej za pobyt Gościa.
6. Hostel może odmówić świadczenia usług Gościowi w trakcie pobytu, jeżeli jego zachowanie naruszyło regulamin Hostelu lub w inny sposób naruszyło reguły współżycia społecznego na terenie Hostelu. Należność za usługę nie podlega wówczas zwrotowi.
7. W przypadku nieodpowiedniego lub agresywnego zachowania Gościa naruszającego porządek Hostelu, godność innych osób lub ich dobra osobiste, Hostel zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb porządkowych i poproszenia Gościa o opuszczenie Hostelu bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
8. Za interwencję służb porządkowych, o których mowa w pkt. 8 powyżej, a wynikających z niewłaściwego zachowania się Gościa ponosi on pełną odpowiedzialność finansową, o ile zajdzie taka ewentualność.

DOBA HOSTELOWA

1. Doba hostelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 11:00. Jeżeli Gość nie zadeklaruje późniejszego przyjazdu rezerwacja jest gwarantowana do godziny 15:00, po tej godzinie Gość zostanie przyjęty tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami (istnieje możliwość wcześniejszego uzgodnienia godziny przyjazdu).
2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu przed wynajęciem pokoju przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę bez gwarancji zostania w pokoju w przypadku przedłużenia pobytu.
3. W przypadku kiedy zarezerwowany pokój będzie gotowy do użytku przed godz. 15.00 istnieje możliwość wcześniejszego meldunku.
4. Doba hostelowa kończy się o godzinie 11:00, do tego czasu pokój lub łóżko hostelowe powinno być zwolnione, a klucz zwrócony do recepcji.
5. Nie wymeldowanie się do godziny 11.00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę, nie jest to jednak tożsame z przedłużeniem pobytu. W przypadku gdy łóżko lub pokój zarezerwowany jest na kolejna dobę przez inną osobę, wówczas obsługa Hostelu uprawniona jest do wejścia do pokoju podczas nieobecności Gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do recepcji do późniejszego odbioru.
6. W godzinach 11:00 – 15:00 trwa sprzątanie obiektu.
7. Istnieje możliwość pozostawienia bagażu w przechowalni hostelowej w uzgodnionym terminie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek elektrycznych, żelazek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hostelowego. Zakaz ten nie dotyczy ładowarek i zasilaczy komputerowych oraz urządzeń RTV.
2. W Hostelu obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia oraz palenia wyrobów tytoniowych. W przypadku złamania tego zakazu kara wynosi 300 PLN i jest egzekwowana przez personel Hostelu. Jeżeli z winy Gościa dojdzie do włączenia się alarmu przeciwpożarowego, będzie on obciążony kosztami nieuzasadnionego wezwania Straży Pożarnej.
3. Goście Hostelu są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją przeciwpożarową oraz do jej przestrzegania oraz do postępowania zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.
4. Goście zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 pod rygorem kary w kwocie 200 PLN za każde naruszenie zakazu.
5. Na terenie Hostelu obowiązuje całkowity zakaz używania narkotyków lub innych środków psychoaktywnych.
6. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Hostelu powstałych z jego winy. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
7. Jakiekolwiek usterki w pokojach prosimy zgłaszać w Recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zasadnych usterek i zniszczeń.
8. Zabrania się przenoszenia wyposażenia pokoi bez zgody recepcji bądź innej osoby z obsługi.
9. W przypadku utraty któregokolwiek z udostępnionych Gościowi kluczy, pobierana jest opłata w wysokości 20 PLN za każdy zgubiony klucz.
10. Osoby odwiedzające Gości mogą przebywać na terenie Hostelu wyłącznie za wiedzą i zgodą pracownika Recepcji, nie dłużej jednak niż do godziny 22.00 i na wyłączną odpowiedzialność Gości.
11. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
15. Prosimy o niespożywanie posiłków w pokojach, w tym picia kawy czy herbaty i innych napojów mogących spowodować zabrudzenie materacy.
16. W przypadku, gdy zachowanie Gościa spowodowało obowiązek ponadstandardowego sprzątania, zostanie na niego nałożona kara w wysokości 250 PLN.
17. Zabrania się użyczania pokoju osobom niezameldowanym w Hostelu.
18. Wszyscy Goście poniżej 18. roku życia przebywający w Hostelu muszą znajdować się pod opieką odpowiedzialnej za nich osoby dorosłej.
19. Gości poniżej 18. roku życia obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu na terenie Hostelu.
20. Na Gościa śpiącego w niepowleczonej pościeli zostanie nałożona kara w wysokości 100 PLN.
21. Kontakty intymne w pokojach wieloosobowych zakłócające ciszę nocną jak również komfort przebywania pozostałych Gości są zabronione pod rygorem kary w wysokości 300 PLN.

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG HOSTELU

1. Pokoje wieloosobowe są pokojami koedukacyjnymi. Każde łóżko w tych pokojach przeznaczone jest wyłącznie dla jednej osoby. Do dyspozycji Gości są tzw. części wspólne: sala wspólna, kącik komputerowy, aneks kuchenny połączony z jadalnią. Czystość i porządek należy zachować zarówno w częściach wspólnych jak i w pokojach.
2. Podczas dłuższych pobytów tych samych osób, pokoje przez nie zajmowane sprzątane są po trzeciej dobie hostelowej. Natomiast pościel wymieniana jest po upływie siódmej doby hotelowej, chyba że Gość poprosi o zmianę pościeli wcześniej za odpowiednią opłatą.
3. Opłaty dodatkowe w wysokości 15 PLN pobierane są za pranie. Za wypożyczenie żelazka, deski do prasowania oraz suszarki do włosów, suszarki na bieliznę pobierana jest kaucja w wysokości 20 PLN. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczone sprzęty. W przypadku uszkodzenia wypożyczonego sprzętu pobierana jest oplata w wysokości 100 PLN.
4. Czajnika bezprzewodowego, żelazka itp. można używać tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
5. Pod nieobecność Gości w pokoju prywatnym obsługa Hostelu może wejść do pokoju w celu posprzątania. Jeżeli Państwo sobie tego nie życzą, proszę o tym poinformować pracownika recepcji podczas zameldowania. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe nie z jego winy (brak prądu, wody itp.).

WYMELDOWANIE

1. Wszyscy Goście opuszający Hostel proszeni są o ściągnięcie pościeli ze swoich łóżek i pozostawienie jej na łóżkach, ręczniki prosimy pozostawić również w pokoju.
2. Każdy Gość opuszczający Hostel zobowiązany jest do pozostawienia kluczy do pokoju i szafki na recepcji.
3. Prosimy naszych Gości o to by pozostawiać porządek w pokoju, w którym byli Państwo zakwaterowani podczas pobytu.
4. Ostatnia osoba opuszczająca pokój wieloosobowy i każda opuszczająca pokój prywatny powinna zgasić światło i zamknąć drzwi na klucz.

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na koszt Gościa pod wskazany adres na wyraźne życzenie Gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez okres 30 dni od dnia wymeldowania. Po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hostelu lub zostaną zniszczone. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
2. Hostel nie odpowiada za utratę lub uszkodzenia pozostawionych w pokoju pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
3. Hostel nie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, zaparkowanych poza terenem Hostelu.
4. Hostelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hostelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt, nieuregulowaniem należności za świadczone usługi lub kary nałożone zgodnie z Regulaminem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBISTA

1. Hostel w żadnym wypadku nie bierze odpowiedzialności za obrażenia lub szkody poniesione przez Gości z przyczyn niezawinionych przez Hostel.  
2. Hostel nie ponosi odpowiedzialności finansowej za rzeczy prywatne Gościa wniesione do Hostelu i pozostawione bez opieki, które nie zostały pozostawione na recepcji hostelowej w zamykanej skrzynce depozytowej.
3. Każdy Gość Hostelu bierze odpowiedzialność za siebie oraz swoje rzeczy osobiste.

REKLAMACJE

1. W przypadku stwierdzenia uchybień w jakości świadczonych usług, Gościom przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń prosimy o jak najszybsze zgłaszanie reklamacji do Recepcji co umożliwię nam niezwłoczną reakcję.
2. Reklamacja w formie pisemnej jak i ustnej przyjmuje recepcja Hostelu.
3. Problemy należy bezpośrednio kierować do przedstawiciela Hostelu obecnego 24 godziny na dobę, który zajmie się rozwiązaniem problemu tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.
4. Brak możliwości rozwiązania problemu skutkującego zakłóceniem pobytu naszych Gości może skutkować przyznaniem zniżki bądź zwrotu kosztów uiszczonych za nasze usługi.
5. Reklamacje złożone po wymeldowaniu z pokoju nie będą rozpatrywane.


POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W pokojach hostelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
2. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hostelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
3. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hostelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
4. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hostelowych i ich wyposażeniu.
5. W trosce o atmosferę w Hostelu i dobre samopoczucie wszystkich Gości nie przyjmujemy rezerwacji na wieczory kawalerski i panieńskie oraz dużych grup fanów sportowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z chwilą dokonania rezerwacji Gość Hostelu przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszy Regulamin.
2. Dokonując rezerwacji, Gość niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Hostelu. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Hostel zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2015, poz. 2135).
3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) przez „KADO” - Dorota Kamińska-Rybicka, Katarzyna Czapska Spółka Jawna z siedzibą w Józefosławiu dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hostelu i korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hostel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
4. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 powyżej jest „KADO” - Dorota Kamińska-Rybicka, Katarzyna Czapska Spółka Jawna w Józefosławiu.
„KADO” - Dorota Kamińska-Rybicka, Katarzyna Czapska Spółka Jawna z siedzibą w Józefosławiu zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych usług, narzędzi oraz sposobu działania, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w zbiorze danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z prowadzeniem usług, z tytułu których Gościowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec: „KADO” - Dorota Kamińska-Rybicka, Katarzyna Czapska Spółka Jawna z siedzibą w Józefosławiu.
5. Prawem właściwym do sporów pomiędzy KADO Dorota Kamińska-Rybicka, Katarzyna Czapska Spółka Jawna z siedzibą w Józefosławiu a Gościem jest prawo polskie. Ewentualne spory pomiędzy Hostelem a jego Gośćmi rozstrzygane będą polubownie, a w braku możliwości porozumienia zostaną oddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo siedzibie „KADO” - Dorota Kamińska-Rybicka, Katarzyna Czapska Spółka Jawna z siedzibą w Józefosławiu.
6. Kierownictwo oraz personel Hostelu dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie.

Będziemy wdzięczni za przestrzeganie Regulaminu, który służy zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa podczas Państwa pobytu.

śledź nas
na facebooku
śledź nas
na google+
śledź nas
na instagramie